Tiltaksordninger

Tiltaksordninger

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Bjørkhaug tilbyr arbeid i en skjermet virksomhet for personer som har behov for arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Vi har 24 VTA-plasser, fordelt på 5 ulike verksteder.

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt.

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved produsere varer og tjenester.

Du kan også få permisjon fra skjermet virksomhet for å prøve deg på en vanlig arbeidsplass (hospitering). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Du kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Bjørkhaug tilbyr arbeidsrettede tiltak for deg som trenger å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi har 11 AFt-plasser, både på Storaneset og 4H-gården.

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. Når du deltar på tiltaket får du oppfølging og arbeidstrening som passer for deg. Målet er å skaffe eller beholde arbeid. Du kan få tilbud om arbeidspraksis i skjermet virksomhet hvis du har fått arbeidsevnen din nedsatt, og har behov for tett oppfølging.

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.

Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket arbeidsforberedende trening er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer tilpasset kompetansen din og utfordringene dine. Du vil få oppfølging etter behov i ulike arbeidssituasjoner.

For ytterligere informasjon om tiltaksordninger eller innsøkning, kontakt ditt nærmeste NAV-kontor eller ta en titt innom nettsiden deres: www.nav.no

Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS

En vekstbedrift med arbeidstaker i fokus

 

Kontakt

Storaneset 12, 

5260 Indre Arna. 
Epost : post@bjorkhaug.no 
Telefon: 55 53 81 00

Bildegalleri